Rozdział 3. Prawo właściwe dla “szczególnych” zobowiązań z deliktów internetowych 1. Wprowadzenie 2. Prawo właściwe dla zobowiązań z internetowych naruszeń majątkowych Praw autorskich 2,1. Zasada terytońalności a Prawo Prywatne Międzynarodowe 2,2. Zasada terytońalności a delikty internetowe 2,3. Właściwość prawa siedziby Sądu orzekającego 2,4. Właściwość prawa miejsca początku emisji przekazu 2,5. Właściwość prawa miejsca odbioru przekazu 2,6. Próby dokonywania lokalizacji powodu w oparciu o Kryteria personalne 2.6.1. Miejsce zwyczajnego pobytu (siedziby) uprawnionego (poszkodowanego) 2.6.2. Miejsce zwyczajnego pobytu (siedziby) sprawcy..

2,7. Właściwość prawa miejsca położenia serwera 2,8. Propozycje mające na celu przełamanie zasady terytorialności 2,9. Podsumowanie 3. Prawo właściwe dla internetowych deliktów nieuczciwej konkurencji 3,1. Delikty internetowe nieuczciwej konkurencji-uwagi materialnoprawne 3,2. Właściwość prawa miejsca deliktu 3,3. Postulat wykorzystania łącznika rynku 3,4. Trudności związane ze stosowaniem łącznika rynku w oynatıcı deliktów internetowych 3,5.

Reklama internetowa 3.5.1. Stosowanie łącznika odbioru przekazu 3.5.1.1. Kryterium “nakierowania” przekazu 3.5.1.2. Kryterium “odczuwalności” 3.5.1.3. Kryterium “interaktywnych” stron 3.5.2. Stosowanie łącznika miejsca położenia serwera 3.5.3. Stosowanie łącznika pochodzenia przekazu. Wnioski 4. Prawo właściwe dla zobowiązań z powodu dóbr osobistych w związku z Internetem 4,1. Rodzaje internetowych naruszeń dóbr osobistych 4,2. Zgłaszane w doktrynie postulat mające na celu przełamanie trudno w lokalizacji naruszeń dóbr osobistych 4,3.

Rozwiązania przyjmowane w ustawach kolizyjnoprawnych 4.3.1. Modèle poddania naruszeń dóbr osobistych ogólnemu statutowi deliktowemu 4.3.2. Modèle odrębnych rozwiązań kolizyjnych 4,4. Norma kolizyjna wynikająca z art. 139 szwajcarskiej ustawy o p.p.m. a delikty internetowe 4,5. Postuaty ce internetowych naruszeń dóbr osobistych 4,6. Podsumowanie 5. Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt 5,1. Ocena wybranych rozwiązań 5.1.1. Konwencja Haska z 1973 r. o prawie właściwym dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt 5.1.2.